18 September 2008

isang punla

Isang transplantasyong
ang unang punlaa'y malabong teoriya;
isang punlang binuo
ng kintalyon at simponi ng mga atomo.
Ang tawag ni Darwin: Homo sapiens.
Ang tawag ng physicist: human machine.
Ang tawag ko: Ako.
Isang kaakuhang
umano'y tulad lang ng isang satelayt
na may sadyang orbit
sa inikut-okot sa inang planeta.
Sa akin, ang lipad
ng kaakuhan ko'y pasiya ng control board
na nasa himaymay ng aking utak
na ekstensiyon ng aking kaakuhan.
Isang space craft
sa sangkalawakan na ako ang umuugit
patungo sa isang tanging Bituin
na patnubay ko sa aking paglalakbay
sa aking pagbalik sa Kanya
na dati kong punlaan

Cresencio G. Clemente

No comments: